Stanovy fotbalové školičky

Úvod
Příprava jednotlivce pro kopanou a její metodika se stávají náročným a složitým procesem, jehož zvládnutí vyžaduje nové odborné časové přístupy. Snahou iniciativy Fotbalové školičky FC Hradec Králové je pokus uplatnit tento trend i v podmínkách hradecké kopané.

Fotbalová školička se stává novým prvkem ve sportovní výchově malého fotbalisty předškoláka, předstupněm dlouhodobého a náročného procesu učení, opakování, osvojování a zdokonalování, začátkem jeho sportovního vzdělání, zdravého sebevědomí a sportovně společenské kázně.

I.

Základní charakteristika

Název: FOTBALOVÁ ŠKOLIČKA FC HRADEC KRÁLOVÉ při ZŠ Milady Horákové
Sport: kopaná
Organizační zařízení: samostatné středisko fotbalového klubu FC Hradec Králové
Zkratka: FŠ FC HK
Charakteristika: cílem Fotbalové školičky FC Hradec Králové je pohybová a účelová výuka
zaměřená na základy kopané s důrazem na morální a volní vlastnosti sportovce.

II.

Cíle

Vedení, trenéři i všichni zainteresovaní kolem Fotbalové školičky FC Hradec Králové si jsou vědomi náročnosti a zodpovědnosti procesu výchovy fotbalisty předškoláka. Je jejich zájmem upoutat pozornost a zaujmout pro kopanou jak rodiče předškoláků, tak je samotné. Snahou je, podchytit vážné zájemce a pohybově talentované jedince a vytvořit jim prostor pro další uplatnění; vhodný rámec s atmosférou klidné přípravy přechodu od nevázané dětské hry k mládežnickému soutěžnímu sportování.

Fotbalová školička usiluje o vytvoření prostředí, v němž nejde jen o učení malých dětí předškolní kategorie prvním dovednostem v manipulaci s míčem a chápání základů uzancí hry, ale i o vytvoření správného vztahu ke kopané jako nejoblíbenější sportovní aktivitě.

III.

Členství ve Fotbalové školičce

Členy Fotbalové školičky FC Hradec Králové jsou děti v předškolním věku, které ještě nemohou být vzhledem ke svému nízkému věku registrováni ve FAČR. Z tohoto důvodu se u nich jedná o tzv. členství zástupné, kdy zájmy dětí zastupují a reprezentují přímí rodinní příslušníci. Takové členství vzniká vyplněním členské přihlášky a zaniká dohodou nebo automaticky ukončením docházky dítěte do Fotbalové školičky.

Děti zařazené do Fotbalové školičky jsou připravováni a trénováni zkušenými kvalifikovanými trenéry mládeže kopané.

Příprava dětí probíhá ve dvou stupních odpovídajících věkové struktuře dětí:

  • do prvého stupně jsou zařazeni žáci ve věku čtyři a méně let
  • do druhého stupně žáci pětiletí, případně o rok starší

Zatímco na prvním stupni pracujeme se všemi dětmi, u druhého stupně již u dětí provádíme částečný výběr, zejména ve vazbě na motorické a růstové předpoklady, přičemž limitujícími faktory jsou i trenérské nebo prostorové možnosti školičky.

Dosažením "registrovatelného" věku (6 let) jsou vybrané děti převáděny do U7 FC Hradec Králové, ostatní potom jsou po dohodě s jejich rodiči směrovány do dalších fotbalových klubů v aglomeraci města Hradec králové.

IV.

Organizační struktura Fotbalové školičky FC Hradec Králové

Činnost i strategie Fotbalové školičky FC Hradec Králové, kterou zajišťují manažer FŠ FCHK, sbor trenérů a asistentů FŠ FC HK, vychází z celkové strategie fotbalového klubu FC Hradec Králové stanovené jeho vedením pro tuto věkovou kategorii. Manažer FŠ FCHK představující vedení FŠ FC HK se ze své činnosti zodpovídá vedení FC HK.

Členové FŠ FC HK vedle své trenérské činnosti zajišťují i chod následujících oblastí:

a) Manažer FŠ FC HK:
- styk se zástupci vedení FC Hradec Královébr - zajišťování strategie FC HK v činnosti FŠ FC HK
- příprava a zajištění sportovních akcí FŠ FC HK dle plánu činností FŠ
- styk se smluvními partnery FŠ FC HK
- styk se sportovními partnery FŠ FC HK
- styk se zástupnými členy FŠ FC H
- udržování svěřeného movitého majetku FŠ FC HK

b) sbor trenérů a asistentů FŠ:
- sportovně technická činnost FŠ FC HK v souladu se strategií FC HK
- příprava a zajištění sportovních akcí FŠ FC HK dle plánu činností FŠ
- zajišťování materiálně technického vybavení FŠ FC HK
- udržování svěřeného movitého majetku FŠ FC HK
- zodpovídají za dodržování strategie stanovené vedením FC HK ve všech oblastech činnosti FŠ FC HK
- zodpovídají za odborné, sportovní a společenské vedení tréninků
- zodpovídají za průběžný styk s rodiči
- zodpovídají za řádný a profesionální průběh sportovních akcí pořádaných FŠ FC HK dle plánu činnosti FŠ FC HK
- zodpovídají za udržování svěřeného movitého majetku FŠ FC HK

V.

Charakteristika činnosti Fotbalové školičky

Základní charakteristika činnosti Fotbalové školičky FC Hradec Králové a rozsah výuky je stanoven v „Metodice práce ve Fotbalové školičce“, zpracované vedením FŠ v 08/2009, která zejména popisuje metodiku v oblasti sportovně technické činnosti. Prioritou tréninkového procesu je rozvoj obratnosti, rychlosti a práce s míčem, úměrné věku dětí sportujících ve Fotbalové školičce.

VI.

Sportovní a technické zázemí

Fotbalová školička FC Hradec Králové využívá na základě smlouvy mezi FC Hradec Králové a ZŠ M. Horákové sportovní areál a zařízení ZŠ Milady Horákové v rozsahu dohodnutém a nezbytně potřebném pro zajištění její činnosti.

VII.

Hospodaření a majetek

Hospodaření Fotbalové školičky FC HK bude vedeno v samostatném středisku účetnictví FC HK s tím, že, příjmové části jsou v menšinovém poměru od výdajové části. Fotbalová školička proto bude využívat i prostředků poskytnutých z marketinkových a dotačních aktivit FC HK.
Pro svoji činnost bude FŠ FC HK využívat převážně majetek a vybavení, které si zajistila v předešlém období ze samostatné činnosti nebo z podpory FC HK.

VIII.

Závěrečná ustanovení

Statut FŠ FC HK vstupuje v platnost od 1. 9. 2012 a nahrazuje stanovy Fotbalové školičky při ZŠ M. Horákové z 1. 9. 2010.
Ing. Jukl Richard - generální ředitel FC HK
Ing. Vohralík Petr - manažer FŠ FC HK
V Hradci Králové, 1.9.2012

Nepřehlédněte

Aktuální zprávy

Autogramiáda k závěru sezóny! Votroci se s fanoušky setkají 27. května

Aktuální zprávy

Poslední krok k duelu o Evropu, Votroky čeká odveta s Teplicemi

Rozhovory

Taková utkání zvládáme díky týmovosti a soudržnosti, hlásí Matěj Koubek