Návštěvní řád


Multifunkční fotbalový stadion Hradec Králové


    1. Úvodní ustanovení

 • 1. Povinnost vydat a zveřejnit návštěvní řád sportovního zařízení je dána vlastníku sportovního zařízení nebo osobě oprávněné vlastníkem využívat sportovní zařízení na základě ustanovení §7a odst. 1 zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů.
 • 2. Tento návštěvní řád je určen pro sportovní zařízení označené jako Multifunkční fotbalový stadion Hradec Králové (dále jen „Multifunkční stadion“) a upravuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků Multifunkčního stadionu.
 • 3. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví a majetku na Multifunkčním stadionu a rovněž zabezpečení nejlepších podmínek průběhu všech akcí, které se budou na Multifunkčním stadionu uskutečňovat. Cílem návštěvního řádu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na Multifunkčním stadionu. Každý svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou na Multifunkčním stadionu vyjadřuje svůj souhlas být vázán podmínkami a obsahem tohoto návštěvního řádu, zavazuje se jej dodržovat a výslovně souhlasí zejména s povinností zaplatit smluvní pokutu ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 4 a 5 tohoto návštěvního řádu.
 • 4. Tento návštěvní řád je závazný také pro všechny osoby, které budou Multifunkční stadion využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel s provozovatelem, jakož i pro návštěvníky těchto akcí.
 • 5. Kromě provozovatele Multifunkčního stadionu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR a Městská policie Hradec Králové.

  2. Multifunkční fotbalový stadion Hradec Králové

 • 1. Vlastníkem Multifunkčního stadionu je statutární město Hradec Králové, provozovatelem společnost FC Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Malšovická 821/1, PSČ 500 09, IČO: 27479307, která je zapsána v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B, vložka č. 2450 a je oprávněna vlastníkem využívat toto sportovní zařízení.
 • 2. Multifunkční stadion slouží veřejnosti přednostně k pořádání sportovních podniků, zejména fotbalových utkání. O způsobu jeho využití a použití rozhoduje společnost FC Hradec Králové, a.s.

  3. Vstup na Multifunkční stadion

 • 1. Veřejnost může do areálu Multifunkčního areálu vstupovat pouze se souhlasem jeho provozovatele, pouze v době stanovené tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech na základě jiného rozhodnutí provozovatele Multifunkčního stadionu a pouze v souladu s podmínkami stanovenými tímto návštěvním řádem.
 • 2. Na Multifunkčním stadionu se v době konání akcí mohou pohybovat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz, či osoby, které své oprávnění ke vstupu mohou prokázat jiným způsobem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění ke vstupu, bude z Multifunkčního stadionu vykázán. Při opuštění Multifunkčního stadionu ztrácí vstupenka svou platnost; toto platí i pro držitele permanentní vstupenky v rámci oprávnění vstupu na konkrétní hrací den.
 • 3. Multifunkční stadion je zpřístupněn pro veřejnost vždy nejméně jeden a půl hodiny před zahájením akce a do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno provozovatelem z organizačních důvodů jinak.
 • 4. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném provozovatelem pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků městské policie a Policie ČR.
 • 5. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby, jakož i Městské policie a Policie ČR, zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Totéž platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.
 • 6. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nacházejících se v areálu Multifunkčního stadionu, ztrácejí oprávnění k pohybu v areálu Multifunkčního stadionu a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR a městské policie kdykoliv vykázáni nebo vyvedeni z prostoru areálu a sankcionovány podle čl. 6 odst. 4 tohoto návštěvního řádu.

  4. Vstupní kontrola

 • 1. Každý návštěvník je při vstupu do areálu Multifunkčního stadionu povinen bez vyžádání ukázat a na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující průkaz.
 • 2. Pořadatelská nebo bezpečnostní služba jakož i městská policie a Policie ČR jsou oprávněny prohlédnout – a to i při použití technických prostředků – osoby, které z důvodu podezření na předchozí konzumaci alkoholu nebo jiných návykových látek, nebo z důvodu podezření na vnášení zbraní, nebo jiných nebezpečných předmětů či věcí, nebo látek způsobujících nebezpečí vzniku ohně, mohou představovat bezpečnostní riziko pro danou akci. Prohlídka se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.
 • 3. Do prostoru areálu Multifunkčního stadionu je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být, jakkoliv ohrožena bezpečnost, zdraví a majetek osob pohybujících se v areálu Multifunkčního stadionu. O tom, zda konkrétní předmět může ohrozit bezpečnost, zdraví nebo majetek osob pohybujících se v areálu Multifunkčního stadionu, je z pověření provozovatele oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba.
 • 4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do areálu Multifunkčního stadionu nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do areálu. Totéž platí i pro osoby, kterým bylo uloženo ochranné opatření spočívající v zákazu navštěvovat veřejně přístupná místa, je-li takovým místem Multifunkční stadion nebo v zákazu navštěvovat místa, kde se konají sportovní, kulturní a jiné společenské akce, pokud se domáhá vstupu na takovou akci. Odmítnuté osoby nemají nárok na vrácení vstupného.
 • 5. Pořadatel má právo požadovat po všech osobách, aby se při vstupu na Multifunkční stadion legitimovaly, a údaje takto zjištěné využívat v případech porušení návštěvního řádu.

  5. Pravidla chování na Multifunkčním stadionu

 • 1. Každý návštěvník Multifunkčního stadionu je povinen chovat se tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku, nepoškozoval zařízení v areálu a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akce, která na Multifunkčním stadionu právě probíhá.
 • 2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořádkové nebo bezpečnostní služby jakož i městské policie a Policie ČR, hasičů, záchranné služby a hlasatele.
 • 3. Návštěvníci Multifunkčního stadionu jsou povinni při svém pohybu v areálu Multifunkčního stadionu respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoli projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení může být návštěvník dopouštějící se takového jednání z prostoru Multifunkčního stadionu bez předchozího napomenutí okamžitě vykázán nebo vyveden.
 • 4. Všechny vchody a východy, stejně jako únikové cesty, je povinen pořadatel akce udržovat volné.
 • 5. Každá osoba vstupující na Multifunkční stadion souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce sportovní, kulturní, či jiné obdobné akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé akce nebo její části.
 • 6. Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni.

  6. Zákazy a sankce

 • 1. Návštěvníkům Multifunkčního stadionu je zakázáno vnášet do prostoru Multifunkčního stadionu zejména následující předměty (včetně obdobných předmětů sloužících ke stejnému účelu):
 • a) rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál,
 • b) zbraně jakéhokoli druhu, jakož i předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,
 • c) spreje, leptavé, hořlavé a barvící látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňujícími zdraví,
 • d) láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty vyrobené z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,
 • e) potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů),
 • f) rozměrné předměty, které není možné složit, jako žebřík, stolička, židle, či krabice
 • g) ohňostroje/rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,
 • h) tyče pro vlajky či transparenty,
 • i) mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,
 • j) alkoholické nápoje a omamné látky jakéhokoli druhu,
 • k) zvířata,
 • l) laserová ukazovátka a svítilny,
 • m) kufry, velké tašky, batohy,
 • n) fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenávání zvuku či obrazu, s výjimkou výslovně uděleného souhlasu provozovatele FC Hradec Králové, a.s.
 • 2. Dále je návštěvníkům zakázáno:
 • a) vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,
 • b) kouření,
 • c) lézt na stavby či přelézat stavby a zařízení, které k tomu svojí povahou nejsou určeny, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,
 • d) vstupovat do oblastí, kam je vstup návštěvníkům zakázán (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),
 • e) házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,
 • f) zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,
 • g) ničit zařízení a vybavení Multifunkčního stadionu,
 • h) bez povolení prodávat vstupenky a jakékoli zboží propagující značku FC Hradec Králové, a.s.,
 • i) popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,
 • j) konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Multifunkční stadion jiným způsobem, zejména odhazováním věcí,
 • k) jakýmkoli způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy z hrací plochy Multifunkčního stadionu v průběhu konání všech akcí,
 • l) překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na Multifunkčním stadionu.
 • 3. Návštěvníci mají přísný zákaz vstupu na níže uvedené sportovní plochy:
 • a) veškeré travnaté hrací a tréninkové plochy
 • b) hřiště s umělým povrchem
 • 4. Každý, kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz, omezení či nařízení vyplývající z čl. 5 odst. 6 a z čl. 6 odst. 1, 2 a 3 tohoto návštěvního řádu, je povinen za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti provozovateli smluvní pokutu ve výši v čl. 6 odst. 5 tohoto návštěvního řádu. Smluvní pokuta je splatná na výzvu provozovatele, a to do 30 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení. Provozovatel je oprávněn vedle smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy, omezení a nařízení, také náhradu škody, která byla v důsledku zakázaného jednání nebo omezení způsobena, a to v celém jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník se nepoužije). Škodou jsou i sankce uložené provozovateli organizátorem příslušné fotbalové soutěže (FAČR, LFA, UEFA, FIFA).
 • 5. Smluvní pokuta ve výši přiměřené významu zajištěné povinnosti je stanovena takto:
 • a) za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. d), e), h), j) a l) a ustanovením čl. 6 odst. 2 písm. b), c) a i) tohoto návštěvního řádu smluvní pokuta ve výši 1.000 Kč
 • b) za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. c), g), k) a m) a ustanovením čl. 6 odst. 2 písm. j) a k) tohoto návštěvního řádu smluvní pokuta ve výši 5.000 Kč
 • c) za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. f) a i) a čl. 6 odst. 2 písm. e), f) a h) tohoto návštěvního řádu smluvní pokuta ve výši 10.000 Kč
 • d) za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené ustanovením čl. 6 odst. 1 písm. b) a čl. 6 odst. 2 písm. d), e), f), g), h) a l) tohoto návštěvního řádu smluvní pokuta ve výši 25.000 Kč
 • e) za každé jednotlivé porušení povinnosti stanovené ustanovením čl. 5 odst. 6, čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 6 odst. 2 písm. a) tohoto návštěvního řádu smluvní pokuta ve výši 50.000 Kč.


    7. Prodej a reklama

 • Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř areálu Multifunkčního stadionu je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem provozovatele.


    8. Práva pořadatele / Dohled

 • Právo k výkonu funkce pořadatele má provozovatel a při sportovních podnicích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i městská policie a Policie ČR.


    9. Odpovědnost za škody

 • 1. Vstup a užívání areálu Multifunkčního stadionu uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. Provozovatel odpovídá jen za poškození zdraví či majetku způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým jednáním jeho zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru.
 • 2. Úrazy a škody je každý povinen neprodleně nahlásit provozovateli nebo osobě vykonávající funkci pořadatele akce.

        10. Jednání proti předpisům

 • 1. Osoby, které poruší ustanovení návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vykázány nebo vyvedeny z Multifunkčního stadionu a postihnuty zákazem vstupu na Multifunkční stadion. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření ze spáchání trestného činu nebo přestupku, bude podáno oznámení příslušným orgánům.
 • 2. Opatření podle odstavce 1 vylučují nároky (např. vrácení vstupného) proti provozovateli nebo pořadateli dané akce.
 • 3. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.


        11. Ochrana osobních údajů

 • 1. Návštěvníci berou na vědomí, že areál Multifunkčního stadionu je monitorován kamerovým systémem a že během pohybu na Multifunkčním stadionu mohou být pořizovány jejich fotografie, či jiné obrazové a zvukové záznamy.
 • 2. Správcem kamerového systému je společnost FC Hradec Králové, a.s. se sídlem Hradec Králové, Malšovická 821/1, PSČ 500 09, IČO: 27479307, společnost je možné v záležitostech ochrany osobních údajů kontaktovat na e-mailové adrese gdpr@fchk.cz.
 • 3. Osobní údaje návštěvníků Multifunkčního stadionu jsou zpracovávány provozovatelem stadionu jakožto správcem osobních údajů v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679.
 • 4. Podrobné informace o zpracování a ochraně osobních údajů návštěvníků Multifunkčního stadionu jsou dostupné na adrese www.fchk.cz/gdpr.


        12. Závěrečná ustanovení

 • 1. Návštěvní řád je závazný pro provozovatele, jeho zaměstnance i smluvní partnery a pro všechny osoby, které užívají areál Multifunkčního stadionu.
 • 2. Z areálu Multifunkčního stadionu bude vykázána každá osoba, která přes napomenutí nebude dodržovat ustanovení tohoto návštěvního řádu nebo neuposlechne pokynů odpovědných pracovníků provozovatele nebo se chová jiným nepřístojným způsobem. Neopustí-li tato osoba areál stadionu na vyzvání, v takovém případě může odpovědný pracovník provozovatele požádat o asistenci městskou policii nebo Policii ČR.


        13. Účinnost

 • V souladu s ustanovením § 102 odst. 3 zákona o obcích projednáno Radou města Hradec Králové, usnesením RM/2023/926 ze dne 18. 7. 2023. Tento návštěvní řád Multifunkčního fotbalového stadionu Hradec Králové je účinný ode dne 1. 8. 2023.

Nepřehlédněte

Aktuální zprávy

Poslední kolo základní části! Pod Lízátka přijede pražská Slavia

Aktuální zprávy

Votroky bude proti Slavii povzbuzovat vyprodaná Malšovická aréna

Aktuální zprávy

Víkendové výsledky Votroků